Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Kindbehartiger Daphne Duijvestein, gevestigd te Voorburg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66978785. Daphne Duijvestein is de Functionaris Gegevensbescherming van Kindbehartiger Daphne Duijvestein, hierna te noemen’ Kindbehartiger’.

1. Contactgegevens
Website: http://.duijvestein.nu
E-mail: daphne@duijvestein.nu
Telefoonnummer: 0624656281

2. Persoonsgegevens die worden verwerkt
Kindbehartiger verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken rondom de ondersteuning van kinderen en ouders in een scheidingssituatie:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • BSN

Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt
Kindbehartiger verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Gezondheid
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
  Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via e-mail, dan verwijderen wij deze informatie.
 • Burgerservicenummer (BSN)

4. Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens
Kindbehartiger verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Een dossier of verslag te kunnen vormen over de cliënt

5. Geautomatiseerde besluitvorming
Kindbehartiger neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kindbehartiger) tussen zit. Kindbehartiger gebruikt de
volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Apple Mail voor email-verwerking, met als doel de communicatie te laten verlopen tussen cliënt en hun wettelijke vertegenwoordiging alsmede betrokken hulpverlening waarover een ieder is geïnformeerd. Cliënten ontvangen middels dit systeem e-mails en emailadressen zijn opgeslagen in Gmail.

6. Bewaartermijn
Kindbehartiger bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– Voor- en achternaam minimaal 5 en maximaal 15 jaar
– Geslacht minimaal 5 en maximaal 15 jaar
– Geboortedatum minimaal 5 en maximaal 15 jaar
– Geboorteplaats minimaal 5 en maximaal 15 jaar
– Adresgegevens minimaal 5 en maximaal 15 jaar
– Telefoonnummer minimaal 5 en maximaal 15 jaar
– E-mailadres minimaal 5 en maximaal 15 jaar
– Dossieropbouw minimaal 5 en maximaal 15 jaar

De reden van deze bewaartermijn is dat een dossier of opnieuw geopend kan worden binnen de gestelde 5 tot 15 jaar. Hierna worden deze verwijderd of vernietigd. We zijn uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten we van
de Belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaren.

7. Verkoop gegevens
Kindbehartiger deelt gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kindbehartiger blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Kindbehartiger persoonsgegevens aan derden met nadrukkelijke toestemming.

 • Professionals en zorgverleners, doel: overleg mogelijk maken over cliënt
 • Professionals en zorgverleners, doel: mogelijkheid voor verwijzing
 • Huisarts, doel: volledigheid dossier huisarts
 • School, doel: overleg mogelijk maken over cliënt
 • Boekhouder, doel: verwerking facturatie en boekhouding

8. Cookies
Kindbehartiger gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kindbehartiger en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: daphne@duijvestein.nu

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze een kopie van uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Kindbehartiger wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

10. Beveiliging persoonsgegevens
Kindbehartiger neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: daphne@duijvestein.nu